Епидемиология на социалнозначимите заболявания в България.


Категория на документа: Медицина
по социална медицина

на тема

Епидемиология на социалнозначимите
заболявания в България. Състояние и тенденции на
заболяемостта в съвременното общество.
Измерване на тежестта на заболяванията-DALYs.

Изготвил Проверил
Весела Колева Д-р Чамова
7 група
Фак. номер 3
Съдържание

3 стр. Резюме по темата
4 стр. Определение за социалнозначимки заболявания
4 стр. Критерии за социалнозначимите заболявания
4 стр. Социалнизначими заболявания в различните страни
4 стр. Социалнозначими заболявания в България
4-5стр. Рискови фактори
5 стр. Тенденции на заболяемостта в света
5-6 стр. Рискова констелация на българското население
6 стр. Хипотези за увеличената смъртност на българското население
6 стр. Тютюнопушенето като рисков фактор
6 стр. Нeрационалното хранене като рисков фактор за смъртността в България
7 стр. Артериална хипертония като рисков фактор
7 стр. Измерване на тежестта на заболяванията - DALYs
8 стр. Използвана литература

Резюме

Социалнозначимите заболявания са сериозен обществено-здравен проблем. Те в най-голяма степен оформят профила на смъртността и заболяемостта на дадена страна. Характеризират се с това, че засягат все по-младата (активна) възраст, свързани са със значими социални, медицински, икономически и психологически щети за самите болни и техните семейства, както и със значителни разходи на държавни, обществени и частни фондове за покриване заболяемостта с временна неработоспособност и инвалидност.

Към социалнозначимите заболявания в България спадат болестите на кръвообращението, злокачествените заболявания, хроничните заболявания на дихателната система, туберкулозата, травми и злополуки, болести на нервната система и сетивните органи, захарен диабет и психични разстройства. Нараства и ролята на хроничните неинфекциозни заболявания.

Посочването и концепцията на рисковите фактори е водеща при формирането на превантивния подход в епидемиологията и медицината.

Измерването на тежестта на заболяванията, чрез индикатора "години изгубен живот поради преждевременна смърт и инвалидност"(DALYs) се явява надежден показател на здравния статус на популациите и играе важна роля в борбата срещу социалнозначимите заболявания.

1. Определение за социалнозначими заболявания

Заболяванията, които в най-голяма степен определят профила на смъртността и заболяемостта в дадена страна или регион, се определят като "социалнозначими заболявания".
2. Критерии за отнасяне на даден клас заболявания към социалнозначимите

2а/ Високо ниво на смъртността и неблагоприятна динамика;

2б/ Висок относителен дял в структурата на причините за умирания сред цялото население и особено сред лицата в активна възраст;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Епидемиология на социалнозначимите заболявания в България. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.