Център за социална рехабилитация и интеграция в Трявна


Категория на документа: Медицина


Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методий"

Курсова работа

по Трудова и социална рехабилитация
Тема: Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ - гр. Трявна

Изготвил; Дани Минчев Минев

Специалност: Социални дейности

Курс: II

Форма на обучение: Задочна

Велико Търново 2012г.

Центърът за социална рехабилитация и интеграция в гр. Трявна е основан на 13 юли 2005 година, като с неговото начало се поставя началото на формирането на Социалния комплекс в Община Трявна. ЦСРИ е институция, която предлага социални услуги свързани с:
1. извършването на рехабилитация;
2. осъществяване на образователно и професионално обучение и ориентиране;
3. извършване на социално-правни консултации и осъществяване на индивидуални програми за социално включване на:
4. - лица/деца с физически или психически увреждания;
5. - лица с временен здравословен проблем;
6. -деца в риска /по смисъла на ЗЗД/ - от 0 до 18години;
7. Работа в посока заетост на хора с увреждания. Подържане на сайта www.zaetihora.org
8. Местен парламент на хора с увреждания
9. Работа в посока предоставяне на услугите "Социален асистент" и " Домашен помощник "
Редът за ползване на социалната услуга ЦСРИ е следният:
> Подава се молба-образец до Директора на Дирекция"Социално подпомагане" / за ползване на социални услуги в общността държавно делегирана дейност/ - по постоянен адрес;
> Към молбата се прилагат: копие от ЕР на ТЕЛК /ако има такова/; лична карта; направление от личния лекар /ако е необходимо/'
> Други документи по преценка на социалния работник

В Центъра се предлагат краткосрочни и дългосрочни социални услуги. В случаите, когато се предлагат дългосрочни услуги, дейностите трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 40 от ППЗСП, съгласно който доставчиците на дългосрочни социални услуги в общността изготвят индивидуален план след оценка на нуждите на всеки потребител и формулиране на целите, които трябва да бъдат постигнати.

Основната цел, която специалистите, работещи в ЦСРИ-Трявна неотклонно следват е: пълноценното интегриране на хората с различен вид и степен на увреждане в обществения живот, подпомагане и стимулиране на техните личностни и творчески ресурси; информиране на обществеността за проблемите на хората със специфични потребности; промяна на стереотипите в нагласите на обществото към тези хора.

Услугите в Центъра са поверени на следния екип от специалисти:

> Главен специалист "Социални услуги" -1бр;
> Социален работник -1бр;
> Рехабилитатори -2бр;
> Психолог -2 бр;
> Логопед -1/2бр;
> Специалист "Културно-педагогическа дейност" -1бр;
> Организатор "Компщтърна зала" -1бр;
> Организатор "Спомагателни дейности" -1бр.

ЦСРИ разполага със следната материална база:
> Кабинет на социалния работник;
> Зала за лечебна физкултура /ЛФК/;
> Тангентор;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Център за социална рехабилитация и интеграция в Трявна 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.