Болнични заведения


Категория на документа: Медицина


Съдържание:
1/ Мисия и цел на БЛЗ
2/Дизайн на болницата
3/Външна среда и взаимодействие на болницата
4/Вътрешна среда и взаимодействия на болницата
5/Предпоставки и опорни точки на болничното управление
6/Оценка на болничната дейност
7/ Качество и осигуряване на качество на болничните услуги
8/ управление и измерване на качеството
9/Медицински и административен одит
10/ Болният в болницата -път на пациента
11/Финансиране на болницата в условията на здравно осигуряване
12/ Клинични пътеки и диагностично свързани групи , като метод на финансиране.
13/Първична здравна помощ в системата на здравеопазване.
14/Финансиране на първичната извън болнична помощ в България
15/ Правила за добра медицинска практика на общо -практикуващите лекари в България
16/Общо-практикуващият лекар в здравеопазната система -определение,основни характеристики, задължения,алгоритъм на работа и професионална компетентност.

1/ МИСИЯ, ЦЕЛ И СТАТУС НА БЛЗ

БЛЗ -е лечебно заведение , в което лекари с помощта на други специалисти и помощен персонал извършват всички или някои от следните дейности:
-диагностика ; лечение;рехабилитация;
-клинични изпитвания; родилна помощ;диспансеризация;научна дейност и др.
МИСИЯТА НА БЛЗ е -повишаване качеството на живот у хората ,чрез възстановяване на тяхното здраве , стабилизиране на неговите нарушения и намаляване страданията на заболели,при които медицинските интервенции могат да забавят развитието на болестта или да облекчат нейното протичане.
ЦЕЛТА НА БЛЗ е- произвеждане на услуги с медицинско и немедицинско съдържание , което съответства на нейната мисия.
Съществуват различни видове БЛЗ:
БОЛНИЦИ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ -предназначени за лица с остри заболявания,изострени хронични болести,родилна помощ и др.
БОЛНИЦИ ЗА ДОЛЕКУВАНЕ И ПРОДЪЛЖАВАЩО ЛЕЧЕНИЕ -за лица нуждаещи се от продължително възстановяване на здравето .
БОЛНИЦИ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ-за лица нуждаещи се от физскална терапия.
МНОГОПРОФИЛНИ БОЛНИЦИ -в които има отделения или клиники с най-малко две медицинско специалности.
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ БОЛНИЦИ И МН.ДР.

2/ ДИЗАИН НА БОЛНИЦАТА

Дизайнът на болницата се състои от 4-функционално обособени блокове:
1-консултативно-диагностичен-той включва приемни консултативни кабинети,медико-диагностични лаборатории,отделения без легла и др.
2-стационарен -включва клиники и отделения с легла в съответствие с профила на болницата.
3-болнични аптеки
4-административно-стопански блок.

Клиниката е БЗ , което се води от рехабилитирано лице -лекар или съответно лекар по дентална медицина , в която се извършва диагностично-лечебна дейност и се провежда обучение на студенти или продължителна квалификация.
В клиниките могат да се откриват отделения , когато това е предвидено в правилника за устройство , дейността и вътрешния ред на лечебното заведение.
Медико-диагностични и технически лаборатории и отделения без легла са звена , в които се извършват дейности подпомагащи пряко диагностично -лечебния процес.
Консултативните кабинети -извършват прегледи и прием на пациенти , нуждаещи се от хоспитализация или контролни прегледи след дехоспитализация.
Административно-стопански и обслужващи звена са -всички които не участват пряко в диагностично-консултативна дейност.
Основното диагностично-лечебно звено в болницата е- отделението , което се състои от стаи,диагностични кабинети, манипулационни зали и помощни помещения.Диагностичната дейност ,лечебната и рехабилитационната работа в отделенията се организират от началника и старшата мед. Сестра , а се осъществяват от екип съставен от лекари , парамедицински специалисти и помощен персонал.

3/ВЪНШНА СРЕДА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА БОЛНИЦАТА

БЛЗ -е заведение в което лекари с помощта на други специалисти извършват- диагностика и лечение ;рехабилитация; родилна помощ; диспансеризация и др.
Както всяка организация, болницата развива дейността си в една външна среда , с която поддържа необходими взаимодействия.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Болнични заведения 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.