Болест на Паркинсон. Роля на медицинската сестра в лечението, рехабилитацията и профилактиката.


Категория на документа: Медицина


Фиг.2 Дегенерацията на субстанция нигра.
*токсични - токсичният агент МРТР (1-метил, 4-фенил, 1,2,3,6 тетрахидропиридин), който предизвиква селективна деструкция на субстанция нигра, като се допуска и влиянието на ендогенно образувани токсични субстанции.
*оксидативен стрес - в организма са налице естествени антиоксиданти, които предпазват клетъчните структури от вредното влияние на свободните радикали, увреждащи клетъчната мембрана, различни клетъчни протеини и функциите на митохондриите в клетката. Така например глутатионът е естествен антиоксидант. Неговото намаление е най-ранния биохимичен маркер за нигралната дегенерация, дори в предклиничния стадий на болестта.
*медиаторен дисбаланс - дефицит на допамин води до релативно (относително) повишение на холинергичната активност и също води до развитие на болестта.
Клинична изява на Паркинсоновата болест

Болестта на Паркинсон се отличава с: масковидна мимика, типична поза на тялото, на крайниците, тремор на ръцете предимно в дисталните им отдели, забавеност и ограниченост на всички движени (бради- и хипокинеза), монотонен говор, своеобразна походка. Напълно развития паркинсонов синдром се представя с наличието на акинеза, ригидност, тремор, вегетативни нарушения и психични смущения. Кардиналната симтоптоматика на паркинсонизма се състои от т.нар. плюс симптоми-тремор и мускулна ригидност, и минус симптома-акинеза, при увреждане на първичните двигателни автоматизми. Първоначалните симптоми са важни, тъй като дават възможност за обсъждане на патогенезата и етиологията на заболяването. Обикновено те са стериотипни - най-често тремор в дисталните отдели на ръката (по-често в дясната), или е налице скованост. Болните се оплакват от неловкост, тежест, намалена или забавена подвижност на ръка, по-рядко на крак, или на два крайника едновременно. Обикновено треморът обхваща някои от пръстите на едната ръка или китката, след което постепенно се разпространява върху цялата ръка. Скоростта на прогресирането на паркинсонизма е различна. Нито едно от съвременните средства за лечение не е в състояние да спре прогресирането на болестния процес, поради което не е възможно да се прогнозира неговото протичане въз основа само на клиничните особености на началото или на предполагаемата етиология.

Патологичният процес започва по правило от едната ръка, преминава по-бързо или по-бавно т.нар. стадийна хемипаркинсонизъм и едва след това обхваща и другата страна на тялото.

Стадият на заболяването не е пряко свързан с неговата продължителност.
Някои болни още през първите 2-3 години стават неподвижни, а други дори след 15-20 години са все още в задоволително състояние. В зависимост от възможностите на болния да изпълнява своята професия, Е.И.Кандел различава 4 стадия в развитието на паркинсонизма:
І стадий - с непостоянен и несилно изразен тремор в едната ръка, който се усилва при емоции и изчезва при отслабване на вниманието; неголяма скованост, забавеност или неловкост в някой крайник, изчезване на съдружните движения на ръката при ходене, слабо нарушение на походката.
ІІ стадий - оформя се хемипаркисонизъм, при което е възможна и поява на начални симптоми в срещуположните крайници, треморът и ригидността са увеличени, треморът е почти постоянен, появяват се вегетативни симптоми и психични смущения; трудоспособността се ограничава; затруднено е самообслужването.
ІІІ стадий - с двустранно поражение и пълно развитие на синдрома.
ІV стадий - практически с пълна неподвижност на болния.

ПАРКИНСОНОВ ТРЕМОР

Треморът като болестна проява е известен от трудовете на Гален още преди 18 века. Симптом е на много и различни заболявания на ЦНС, както и на други системи и органи. При някои от тях е водеща или единствена проява.
Треморът е един от основните характерни най-ранни и рядко липсващи симптоми на паркинсонизма.

Паркинсоновият тремор е класически тип на тремор "тремор в покой", който обхваща спонтанно даден крайник през периода на мускулна инактивност и изчезва при движение. По-интензивният тремор персистира и по време на мускулна активност. В началото на паркинсонизма треморът носи преходен характер, появява се за кратко време при емоционално напрежение, но постепенно паузите се скъсяват, докато накрая той става постоянен и придобива изразена стабилност (Фиг.3). У болни с треморни форми на паркинсонизъм треморът в покой, макар и да се колебае в своята интензивност, практически постоянно се наблюдава.

Фиг.3 Паркинсонов тремор

По локализация треморът се появява в дисталните отдели на единия или по-рядко на двата крайника. В зависимост от прогресирането на заболяването треморът може да се разпространи по хеми тип или да придобие генерализиран характер, като се въвличат мускулите на шията, главата, долната челюст и езика. В такива случаи обаче преобладаващ се оказва треморът на крайниците-максимално изразен в дисталните отдели на ръката. При Паркинсоновата болест треморът никога не започва от главата.

МУСКУЛНА РИГИДНОСТ

Повишаването на мускулния тонус по екстрапирамиден път е най-често срещаният синдром при болните с паркинсонизъм. Мускулната ригидност се среща при 100% от болните под наблюдение. Ригидността при Паркинсоновата болест представлява пластично повишен мускулен тонус, изразяващ се с равномерно повишено съпротивление при извършване на пасивни движения.

Мускулната ригидност се разпространява по всички мускулни групи и е забележима при пасивно движение в големите стави, като обхваща проксизмалната мускулатура на крайниците. Повишеният тонус се разпределя равномерно както в мускулите агонисти, така и в мускулите антагонисти, но по-значително във флексорите. При изследване се установява ритмично тласъчнообразно съпротивление - т.нар. феномен на зъбчатото колело.

Ригидността се намалява в легнало положение на тялото, а се засилва в седнало и още повече в изправено положение. В началният стадий на заболяването мускулната ригидност може да се наблюдава само в единия крайник, дори може да липсва. Постепенно обаче с развитието на паркинсонизма тя става основен белег, и от хеми тип стига до пълна генерализация. Ригидността на тялото в съседните мускулни групи на рамото и на поясно-кръстната област е особено силно изразена. Твърде често тя води до болки в раменете и тазобедрените стави. Тези ставни болки съпътстват болните от паркинсонизъм през цялото им боледуване. В напредналите стадии като израз на крайна степен на ригидност се наблюдават контрактури, предимно в дисталните флексорни групи на ръцете.(Фиг.4)

Мускулната хипертония обхваща не само мускулите на крайниците, но също и така и тези на тялото, врата, лицето. Лицето става маскообразно, болните рядко мигат, погледът е застинал, налице е хипо- до амимия.

АКИНЕЗА

Акинезата е третият основен белег на Паркинсоновата болест. Тя се изразява в рязка забавеност на всички волеви движения, при което възникват,

особени трудности в началото на всяко движение. Двигателните възможности на болния за значително редуцирани и понижени по обем, скорост и сила. Обездвижеността на болните - хипокинезата, понякога стигаща до акинеза, външно изглежда, че се дължи на ригидността, обаче отдавна отбелязано, че изразена акинеза може да има при незначителна ригидности дори без нея.

За двигателните нарушения при паркинсонизма са характерни снижението и постепенното изчезване на всички индивидуални асоцирани и изразителни движения, например специфичната мимика, индивидуалността на движенията на ръцете, характерната походка, позата, типичната жестикулация, говорът, микрофонията (шепнещата реч), почерка.

Фиг.4 Стойка на паркинсоник

Мимиката е особено нарушена. Тя се засяга твърде рано и довежда до лицева хипокинеза, респективно хипо- до амимия. Изчезва игривостта на очите, лицето престава да отразява емоции на радост, страх, гняв, удивление. Тези симптоми често се развиват много по-рано, отколкото нарушенията на мускулния тонус, и са признаци на брадикинезията.

Фиг.5 Почерк при паркинсоникСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Болест на Паркинсон. Роля на медицинската сестра в лечението, рехабилитацията и профилактиката. 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.