Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст


Категория на документа: Медицина


оздравителни средства.
Полезно е и провеждането на предварителни изследвания за здравето на
учениците, изясняване на влиянието на семейството за здравно обучение и
възпитание. Резултатите от диспансерните изследвания са основа за изграждането
в началното училище на специални условия за корекция на здравето на учениците,
за включването на специални дисциплини със здравна насоченост в учебния план
(оздравителна йога, час за психологическо разтоварване, хореография, пластика,
музико, арт и цветотерапия и други)
Втори етап - организиране на учебно-възпитателния процес. Оздравителната
насоченост се формира чрез организационно-методическото осигуряване на
здравеопазването. Необходимо е учителят е да проанализира физкултурно-
оздравителните мероприятия, методи и подходи за обучение, материалната база.
Основна задача е организиране на режима на дейност и отдих на учениците,
и създаване на такива условия, които осигуряват висока работоспособност във
всички учебни занимания. Тези условия могат да се разделят на три групи: на
вътрешната среда, на външната среда и психологически.
Условия на вътрешната среда (училищния живот): продължителност на
урока, на учебния ден и седмица; организация и методика на провеждане на урока,
разписанието му в седмицата; ваканция и други.
Условия на външната среда - въздушната температура, удобната поза на
работното място на ученика, влажност на въздуха, вентилация за проветряване,
физкултурен салон със съвременно обзавеждане, стая за релаксация и други.
Психологически условия. Положителни емоции и взаимоотношения между
ученик и учител, ученици.

Наложително е да се изучава здравето на малките ученици, да се прогнозира
и най-вече да се осигури здравно-образователна среда в началното училище за
неговото поддържане и утвърждаване като първа ценност и висш приоритет.
Организационно-методическото осигуряване на физкултурно-
оздравителната среда за обучение на учениците от първи до четвърти клас
изисква комплексен подход, включващ в себе си социални и педагогически аспекти
насочени към: разработване на учебни програми; методически разработки;
Функциониране на специални служби за здравеопазване (психологически,
медицински); оценяване на здравето им (индивидуални карти за всеки ученик по
физическо възпитание и спорт); прилагане на методика за психологическа
диагностика (диагностика на тревожност, психологически климат, развитие на
интелектуалната сфера) и за на оценяване на учебния процес.

Използвана литература:

1. Илиева И. Йерархия на потребностите на 9-10 годишните ученици и
отношението на техните родители за активно участие в учебния процес по
физическо възпитание и спорт.
2. М, А., М. Маринов, С. Янев. За здравето на здравите деца, Научни
Трудове.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.