Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст


Категория на документа: Медицина


- Системност. Необходима е, за да се постигне стабилност на здравето.
Втора част
Теоретико-приложен аспект
По същество това означава, приложението на програмата да е теоретически
обосновано. Задачите са:
1. Разработване на методика и реализация на мониторинг, т. е. да се знае
възрастовата характеристика на всеки ученик и осъществяване на диагностика,
носеща информация за неговото физическо, психическо, професионално и социално
състояние;
2. Избор на приоритети, които трябва да залегнат в основата на
програмата, индивидуално съобразени ценности, които следва да бъдат
реализирани;
3. Формулиране на целта на програмата и задачите, които трябва да бъдат
продукт на приоритетите и ценностите, но концентрирани като конкретни
практически действия;
4. Системни наблюдения, анализи, актуализация на програмата за работа и
усъвършенстване на системата.
В здравно-образователната програма в България по физическа култура, 1996 г.
за първи път се определя, че физическата култура е учебният предмет, който е
насочен и пряко отговорен за физическото здраве на учениците. В нея са отразени
основни 9 модула придружаващи физическата подготовка на обучаваните. За
първи път двигателната дейност се свързва с теоретичен материал, като се
обосновава връзката между двигателното натоварване и процесите, които
настъпват в организма. По този начин при търсенето на връзката между
физическото натоварване и усещането на ученика се реализира най-трудното в
образователния процес - себепознанието. То стои в основата на правилния подбор
на дейности, тясно свързани с укрепването на здравето му.
Програмата предвижда съпътстващи задачи:
а) Проучване на потребностите и интересите на учениците;
б) Осигуряване на съвременна, достъпна за възрастта информация;
в) Разполагане и реализация на темите според тяхната актуалност;
г) Прилагане на действения принцип при подбора на методите и средствата на
обучение по физическо възпитание и спорт, с цел мотивация и отговорност;
д) Умело съчетаване на традиционни и нетрадиционни форми на
педагогическо взаимодействие;
е) Интегриране на усилията при изпълнението на програмата (специалист по
проблема, учител, психолог, училищен лекар). В здравно-образователната програма
е включена урочната ( уроците по физическо възпитание и спорт, часа по здравно
обучение) и извънурочна дейност (секционни занимания по видове спорт, летни
лагери с организирана спортно-състезателна дейност и други). по физическо
възпитание и спорт.
Как на практика се осъществява организацията за приложение на програмата
за здраве?
Първият етап от реализацията на здравно-образователната програма е
свързан с формирането на мотивация на учениците за физкултурно-оздравителна
дейност. Това се постига последователно : предварителна подготовка, планиране,
провеждане на конкретни мероприятия.
На този етап е необходимо следното: да се получи информация за
състоянието на здравето на всеки ученик, да се анализират и систематизират
данните. Целесъобразно е провеждането на педагогически съвет, посветен на
здравето на учените. Важно е всеки учител да търси и прилага конкретни физкултурно-Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Аспекти, подходи и методи за здравното образование в училищна възраст 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.