Анатомия на човека


Категория на документа: Медицина


M. supinator - супинатор. Ф; Супинация на предмишницата.
мускули на ръката
- mm. thenara (голяма възглавничка) - Четири на брой. Имената им произхождат от функцията, която осъществяват.
M. abductor pollicis brevis - къс отвеждач на палеца.
M. flexor pollicis brevis - къс сгъвач на палеца.
M. opponens pollicis - противопоставящия палеца мускул.
M. adductor pollicis - привеждач на палеца.
- mm. hypothenara(малка възглавничка)
M. abductor digiti minimi - отвеждач на малкия пръст.
M. flexoe digiti minimi brevis - къс сгъвач на малкия пръст.
M. opponens digiti minimi - противопоставяц малкия пръст.
- мускули на дланта
Mm. lumbricales - червеобразни мускули. Те са четири, започващи от сухожилията на дълбокия сгъвач на пръстите. Завършват на дорзалната повърхност на основните фаланги на II до IV пръст. Ф; Флексори в метакарпо-фалангиалната става.
Mm. interossei - междукостни мускули. Седем на брой, разположени в междукостното пространство на предкитковите кости. Ф; Флексори в метакарпо-фалангиалните стави; отдалечават и приближават към трети, II, IV и V пръст.

Мускули на таза
- предна група
M. psoas minor - малък пояесн мускул. Започва от тялото на Th12 - L1.
M. psoas major - голям поясен мускул. Разполага се латерално от телата на поясните прешляни. Започва от тялото и proc. transversus на Th12 - L4.
M. iliacus - хълбочен мускул. Има триъгълна форма, започва от fossa iliaca.
M. iliopsoas - хълбочно-поясен мускул. Изграден от три мускула; m. psoas minor, m. psoas major, m. iliacus. Те се обединяват в общо сухожилие и завършва на trochanter minor. Ф; Сгъване и лека външна ротация в тазо-бедрената става.
-задна група
M. gluteus maximus - голям седалищен мускул. Започва от задната повърхност на ala ossis ilii, facies dorsalis на os sacrum. Завършва на tuberositas glutea и уплатнението на бедрената фасция. Ф; Екстензор и външен ротатор в тазобедрената става.
M. gluteus medius - среден седалищен мускул. Разполага се в дълбочина, покрит е отчасти от предишния мускул. Започва от външната повърхност на крилата на хълбочната кост. Завършва на trochanter major. Ф; Абдуктор и ротатор в тазо-бедрената става.
M. gluteus minimus - малък седалищен муснул. Разполага се най-отдолу, покрит от предишните два. Започва от задната повърхност на крилото на хълбочната кост. Завършва на trochanter major. Ф; Абдуктор и ротатор в тазо-бедрената става.
M. piriformis - крушовиден мускул. Започва от facies pelvina на ossis sаcri. Завършва на trochanter major. Ф; Екстензор и външен ротатор в тазо-бедрената става.
M. obturatorius internus - вътрешен затулящ мускул. Започва от вътрешната повърхност на foramen obturatum, membrana obturatoria. Завършва на fossa trochanterica. Ф; Външен ротатор и абдуктор в тазо-бедрената става.
M. gemellus - Ф; Външна ротация
M. obturatorius externus - външен затулящ мускул. Започва от външната повърхност на foramen obturatum, membrana obturatoria. Завършва на fossa trochanterica. Ф; Външен ротатор на бедрото.

Мускули на бедрото
-предна група
M. sartorius - шивашки мускул. Започва от spina iliaca ant. sup., завършва на tuberositas tibiae. Ф; Флексор в тазо-бедрената става; флексор и вътрешен ротатор в колянната става.
M. quadriceps femoris - четириглав бедрен мускул. Изграден от четири отделни мускулни глави;
- m. rectus femoris - прав мускул на бедрото, започва от spina iliaca ant. inf.
- m. vastus lateralis - външен широк мускул, започва от външната част на linea aspera.
- m. vastus intermedius - междинен широк мускул, започва от предната повърхност на бедрената кост.
- m. vastus medialis - вътрешен широк мускул, започва от вътрешната част на linea aspera.
Четирите глави се обединяват и образуват общо сухожилие, което обхваща колянното капаче и преминавайки през колянната става, се залавя за tuberositas tibiae. Ф; Екстензор в колянната става (единствен); m. rectus femoris е флексор в тазо-бедрената става.
-медиална група
M. pectineus - гребенест мускул. Започва от pecten ossis pubis и завършва на linea pectinea. Ф; Флексор, аддуктор и външен ротатор в тазо-бедрената става.
M. adductor longus - дълъг привеждач. Започва от клона на лонната кост. Залавя се в горната трета на linea aspera. Ф; Привежда бедрото; подпомага сгъването и външната му ротация.
M. adductur brevis - къс привеждач. Започва от лонната кост. Завършва на в горната част на linea aspera. Ф; Привежда бедрото; подпомага сгъването и външната му ротация.
M. adductur magnus - голям привежач. Започва от лонната кост, от клона на седалищната кост и tuber ischiadicum. Завършва на linea aspera и epicondylus medialis femoris. Ф; Привеждане в тазобедрената става.
M. gracilis - нежен мускул. Започва от клона на лонната кост. Завършва на tuberositas tibie. Ф; Привежда бедрото и подпомага сгъването му; подпомага згъването и вътрешната ротация на подбедрицата.
- задна група
M. biceps femoris - двуглав мускул на бедрото. Започва от tuber ischiadicum,linea aspera, завършва на caput fibule. Ф; Екстензор в тазо-бедрената става, флексор и външен ротатор в колянната става
M. semitendinosus - полусухожилест мускул. Започва от tuber ischiadicum и завършва на tubrositas tibie. Ф; Екстензор и аддуктор в тазо-бедрената става, флексор и вътрешен ротатор в колянната става.
M. semimembranosus - полуципест мускул. Започва от tuber ischiadicum и завършва на condylus medialis tibiae. Ф; Екстензор и аддуктор в тазо-бедрената става, флексор и вътрешен ротатор в колянната става.
- мускули на подбедрицата
-предна групаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомия на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.