Анатомия на човека


Категория на документа: Медицина


M. spinalis - бодлес мускул. Разполага се най-медиално, непосредствено до proc. spinosi. Състой се от отделни мускулни снопчета, които започват и се залавят за proc. spinosi.
* медиална група. Мускулите, които влизат в тази група, започват от procc. transversi на по-долу лежащи прешлени и се залавят за procc. spinosi на по-горни прешлени. Те се разполагат в три слоя, като всеки по-повърхностен е съставен от по-дълги мускулни снопове.
M. semispinalis - най-повърхностно, като прескача през 5-6 прешлена
M. multifidus - втори слой, прескача през 3-4 прешлена
Mm. rotatores breves - на по-горен прешлен
Mm. rotatores longi - на втория по-горен прешлен

Мускули на раменния пояс
M. deltoideus - делтовиден мускул. Започва от spina scapule, acromiona и латералната трета на ключицата, завършва на tuberositas deltoidea. Ф; Абдукция в раменната става до 900 и ротация.
M. supraspinatus - надгребенен мускул. Започва от fossa supraspinata и завършва на tuberculum majus humeri. Ф; Абдукция в раменната става, слаба външна ротация.
M. infraspinatus - подгребенес мускул. Започва от fossa infraspinata и завършва на tuberculum majus humeri. Ф; Външна ротация в раменната става.
M. teres minor - малък объл мускул. Започва от margo lateralis scapulae и завършва на tuberculum majus humeri. Ф; Външна ротация и аддукция в раменната става.
M. teres major - голям объл мускул. Започва от angulus inferior scapulae и завършва на crista tuberculi minoris humeri. Ф; Вътрешна ротация и аддукция в раменната става.
M. subscapularis - подлопатков мускул. Започва от fossa subscapularis и завършва на tuberculum minus humeri. Ф; Вътрешна ротация.

Мускули на горния крайник
мускули на мишницата
* предна група
M. biceps brachii - двуглав мишничен мускул. Започва от лопатката и се залавя за tuberositas radii. Ф; Повдига мишницата напред; флексия и супинация в лакътната става.
M. coracobrachialis - клюно-мишничен мускул. Започва от proc. coracoideus scapulae и завършва на средата на тялото на мишничната кост. Ф; Повдига мишницата напред и я привежда.
M. brachialis - мишничен мускул. Разположен е под двуглавия. Започва от предната повърхност на тялото на мишничната кост и завършва на tuberositas ulnae. Ф; Флексия в лакътната става.
* задна група
M. triceps brachii - триглав мишничен мускул. Разполага се по-задната повърхност на мишницата. Започва от лопатката и мишничната кост, трите глави се обединяват в общо сухожилие и завършват на olecranon. Ф; В раменната става - екстензия и аддукция; в лакътната става - екстензия.
мускули на предмишницата
* предна група - сгъвачи

а/ сгъвачи на китката
M. flexor carpi radialis - лъчев сгъвач на китката
M. flexor carpi ulnaris - лакътен сгъвач на китката

б/ сгъвачи на пръстите
M. flexor digitorum superficialis - повърхностен сгъвач на пръстите. Завършва на средната фаланга на II-V пръст. Ф; Флексори на китката и пръстите в средните фаланги.
M. flexor digitorum profundus - дълбок сгъвач на пръстите. Завършва на крайните фаланги на II-V пръст. Ф; Флексори на китката и пръстите в дорзалните фаланги.
M. flexor pollicis longus - дълъг сгъвач на палеца. Ф; Флексор в дорзалните фаланги.

в/ пронатори
M. pronator teres - объл пронатор. Започва от epicondylus medialis humeri. Завършва върху средата на латералната повърхност на лъчевата кост. Ф; Пронация и флексия в лакътната става.
M. pronator quadratus - квадратен пронатор. Разполага се върху дисталните повърхности на лакътната и лъчевата кост. Ф; Пронация (вътрешна ротация) на предмишницата.
* задна група - разгъвачи

а/ разгъвачи на китката
M. extensor carpi ulnaris - лакътен разгъвач на китката
M. extensor carpi radialis longus - дълъг лъчев разгъвач на китката
M. extensor carpi radialis brevis - къс лъчев разгъвач на китката

б/ разгъвачи на пръстите
M. extensor pollicis longus - дълъг разгъвач на палеца. Ф; Екстензия на палеца до крайната фаланга.
M. extensor pollicis brevis - къс разгъвач на палеца. Ф; Екстензия на палеца до проксималните фаланги.
M. extensor digitorum - общ разгъвач на пръстите. Ф; Екстензор на пръстите до крайните фаланги.
M. extensor indicis - разгъвач на показалеца. Ф; Екстензор и аддуктор на втори пръст.
M. extensor digiti minimi - разгъвач на малкия пръстСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомия на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.