Анатомия на човека


Категория на документа: Медицина


Сhiasma opticum се разполага пред tuber cinereum. Тук се кръстосват отчасти влакната на n. opticus. Зад chiasma opticum зрителният път продължава като tractus opticus.

Ядрата в hypothalamus играят важна роля като центрове на регулация на основни функции – на телесната температура, водно-солевия баланс (отделянето на водата чрез бъбреците) и други.
Ventriculus tertius (трето мозъчно стомахче).
То има вид на сагитално разположена цепка между двата thalami. Продължава се надолу в hypothalamus. Третото мозъчно стомахче се свързва с четвъртото мозъчно стомахче чрез aqueductus cerebri (силвиев водопровод), a с латералното чрез foramen interventriculare.

Краен мозък (telencephalon)

Краен мозък (telencephalon) е най-масивната част от главния мозък. Изграден е от две хемисфери (hemispheria cerebri), които са свързани помежду си посредством corpus callosum (мазолесто тяло), между двете хемисфери има дълбока цепнатина, fissure longitodinalis cerebri. Всяка хемисфера е изградена от кора, cortex cerebri (palluum), бяло вещество – изградено от нервни влакна и базални ядра (nuclei basales). Всяка една хемисфера съдържа кухина, латерално стомахче (ventriculus lateralis).

Cortex cerebri, представлява прослойка от сиво вещество с дебелина 3-5 мм. Повърхността на хемисферите е силно нагъната от множество бразди (sulci cerebri) и гънки (gyri cerebri). Това води до голямо увеличаване на кората, тъй като само 1/3 от нея се вижда, а останалите 2/3 се намират в дълбочината на браздите. Разпределението на гънките и браздите е сравнително постоянно, при все че съществуват различия както между двете хемисфери, така и между отделните индивиди. Пряка връзка между степента на нагънатостта на кората и интелекта не съществува.

Нервните клетки на cortex cerebri не са равномерно разпределени и образуват слоеве или пластинки. Въз основа на броя и дебелината на тези слоеве кората се разделя на три части. Нова кора, която заема повече от 9/10 от цялата кора и има шестслоен строеж. Останалата част има три и четири слоен строеж и се разделя на най-стара кора и стара кора.
Бяло мозъчно вещество на хемисферата

Нервните влакна във вътрешността на хемисферата са три вида: асоциативни, комисурални и проекционни.
Асоциативните влакна свързват различно отдалечени точки на хемисферата, според което те биват къси и дълги. Късите са дъговидни и свързват съседни гънки. Дългите свързват отделните части на кората и някои от тях образуват особени снопчета. По-важни са: cingulum – под кората на girus cinguli и girus parahippocampalis.
Комисурални влакна свързват симетрично разположени части на кората на двете хемисфери. Те изграждат corpus callosum. Corpus callosum e напречно разположена плоча, изградена от нервни влакна, които се отправят радиално към всички части на кората.
Проекционните влакна свързват кората на хемисферата с различни, по-ниско стоящи части на централната нервна система. Те са аферентни и еферентни. По-голямата част от тях преминава през capsula interna, плоча от бяло мозъчно вещество между thalamus и nucleus lentiformis.

Базални ядра на хемисферите (corpus triatum)

Във вътрешността на хемисферата, към нейната долна част, се намират струпвания от сиво мозъчно вещество – ядра: nucleus caudatus (опашато ядро); nucleus lentiformis (лещовидно ядро); claustrum (преграда). Nucleus caudatus и nucleus lentiformis се свързват чрез ивица от сиво и бяло мозъчно вещество, което придава ивичест вид на тази зона - corpus triatum.

Nucleus caudatus има вид на голяма запетая и формира част от стената на предния рог на страничното стомахче.

Nucleus lentiformis се разполага между insula и thalamus. Има вид на двойно изпъкнала леща. Медиално nucleus lentiformis се ограничава от capsula interna (вътрешна капсула от бяло мозъчно вещество), а латерално от capsula externa (вътрешна капсула).

Сlaustrum се разполага встрани от nucleus lentiformis, медиално от capsula externa и латерално от capsula extrema (крайна капсула), която го отделя от кората на insula (остров).

Capsula interna анатомично принадлежи към corpus striatum. Тя се разполага между лещовидното от една страна и thalamus и опашатото ядро от друга. Тя има формата на буквата V. През нея преминават важни аферентни и ефернтни пътища.

Локализация на функциите в кората на голямо мозъчните хемисфери

В кората на голямо мозъчните хемисфери се извършва най-висш анализ и синтез на нервната дейност. В нея се намират ядра – корови краища на анализаторите.

Ядра на двигателни анализатори. До тях идва информация от двигателния апарат и започват еферентни пътища, отнасящи нервни импулси до мускулите.
Основна двигателна зона – gyrus precentralis. Тук в петия слой на кората, се намират гигантските клетки на Бец. От тази зона започва пирамидният път. Отделните части на тялото се представят в противоположните хемисфери, и то по обратен ред – долните крайници най-високо, а главата в най-долната част.
Корови ядра на сетивността.
Корово ядро на общата сетивност (допир, натиск, температура и болка) – gyrus postcentralis. Частите на тялото тук са представени в противоположната хемисфера в обратен ред – главата в най-долната частна gyrus postcentralis, а краката в най-горната му част.
Кораво ядро на зрителния анализатор – sulcus calcarinus и съседните части от cuneus. Тук кората е по-тънка и е разделена на слоева от бяло мозъчно вещество.
Корово ядро на слуховия анализатор – горната страна на gyrus temporalis superior. В съседство с него се намира коровото ядро на вестибуларния апарат.
Корови представителства на човешката реч. По отношение на речта една от хемисферите е доминираща; при десняците това е лявата хемисфера, а при леваците – дясната.
Двигателното ядро на речта се намира пред най-долната част на двигателната зона – между sulcus centralis и sulcus lateralis. При неговото увреждане се изпада в говорна афазия.
Слухово ядро на речта – в близост до коровото ядро на слуха, в най-задната част на gyrus temporalis superior. При увреждане човек загубва способността да разбира говорната реч.
Двигателно ядро на писмената реч. През общото двигателно ядро за горния крайник. При увреждане човек загубва способността да пише (аграфия).
Зрително ядро на писмената реч – в долната част на lobus parietalis. При увреждане човек загубва способността да разбира това, което чете.

Rhinencephalon (обонятелен мозък)

Обонятелният мозък обединява структури на хемисферите, на междинния и средния мозък и е филогенетично най-старата част на предния мозък. Неговите части се групират в два дяла – периферен и централен. Към периферния дял спадат bulbus olfactorius (обонятелна луковица) и tractus olfactorius (обонятелен път), който завършва на задния си край с trigonum olfactorium (триъгълно възвишение). Зад него се намира малка триъгълна площадка substantia perforate anterior (предна надупчена пластинка), в предната част на която се намират голям брой малки отвори за преминаване на кръвоносните съдове. Централния дял се състои от две части на fornix (сводеста извивка) и от особени образувания, вдаващи се в кухината на страничното мозъчно стомахче (слепоочната му част) – pes hippocampi (крака на морския кон) и gyrus dentatus (зъбна извивка).Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомия на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.