Анатомия на човека


Категория на документа: Медицина


M. longus capitis - дълъг мускул на главата
Ф; Накланят главата напред.

Мускули на гръдния кош
M. pectoralis major - голям гръден мускул. Започва от ключицата, гръдната кост, ребрата, влагалището на правия коремен мускул. Завършва на crista tuberculi majoris humeri. Ф; Аддукция и вътрешна ротация в раменната става.
M. pectoralis minor - малък гръден мускул. Започва от предните повърхности на II-V ребро, завършва на proc. coracoideus. Ф; При съкрашението си тегли лопатката напред и надолу, при фиксирана лопатка (спомагателен мускул при дишането).
M. serratus anterior - преден зъбчат мускул. Залавя се за предните повърхности на първите VIII-IХ ребра. Влакната му се насочват назад и медиална, минават под лопатката и завършва на margo medialis. Ф; Дърпа скапулата в латерална посока и долния ъгъл напред.
Mm. intercostales externi - външни междуребрени мускули. Разполагат се от външната страна на междуребреното пространство, насочени са косо напред към гръдната кост. Започват от долният ръб на горно ребро до горния ръб на долно ребро.
Mm. intercostales interni - вътрешни междуребрени мускули. Разполагат се от вътрешната страна на междуребреното пространство, насочени са косо назад към гръбначния стълб. Започват от горния ръб на долно ребро до долния ръб на горно ребро.

Ф; Външните междуребрени мускули участват в обикновенното дишане, вътрешните се съкрашават при затруднено дишане.

Diaphragma /диафрагма/
Мусколо сухожилен орган, разделящ гръдната от коремната кухина. Изграден е от три части;
Pars sternalis - започва от задната повърхност на proc. xiphoideus.
Pars costalis - започва от вътрешната повърхност на VII -ХII ребро.
Pars lumbalis - започва с две крачета от телата на поястните прешляни.
Мускулните влакна на диафрагмата имат лъчисто разположение и към средата преминават в сухожилна плочка с форма на трилистна детелина, наречен сухожилен център - centrum tendineum. На диафрагмата се намират три отвора;
- heatos aorticus - отвор за преминаване на аортата, разполажен непосредствено пред телата на прешлените.
- heatus oesofagos - отвор за хранопровода, непосредствено пред първия.
- foramen venаe - отвор за преминаване на долната куха вена (vena cava infer.). Диафрагмата има два купола, под десния се разполага черния дроб, под левия стомаха и далака.

Ф; При съкращаване на диафрагмата нейните куполи се спускат надолу, вследствие на което се увеличава вертикалният размер на гръдната кухина - извършва се вдишване. При едновременно съкращаване на диафрагмата и коремните мускули налягането в коремната кухина се увеличава - действа т. нар. коремна преса.

Коремни мускули
- разположени по страничната коремна стена
M. obliquus externus abdominis - външен кос коремен мускул. Той започва от долните ребра, мускулните влакна се насочват косо надоло и напред. Тези, който се насочват надолу завършват в crista iliaca, другите се насочват напред преминават в широка апоневроза и се вплита в апоневрозата на съседния мускул.
M. obliquus internus abdominis - вътрешен кос коремен мускул. Разполага се под външния. Мускулните влакна се насочват косо перпендикулярно на външния. Запачва от crista iliaka насочва се косо нагоре и напред. Тази част, която се насочва нагоре завършва на последните ребра, другата част която е насочена напред преминава в широка апоневроза (плоско сухожилие) като се вплита с апоневрозата на съседния мускул.
M. transversus abdominis - напречен коремен мускул. Мускулните влакна се разполагат напречно. Започва от долните ребра и гребена на хълбочната кост, насочват се напред, преминават в широка апоневроза и се вплита в апоневрозата на съседния мускул.
- по предната коремна стена
M. rectus abdominis - прав коремен мускул. Лентовиден по форма, разположен от двете страни на сагиталната равнина. По тялото на мускула се разполагат сухожилни нишки. Започва от гръдната кост и ребрата и завършва на срамните кости. Той се разполага във влагалище образувано от апоневрозите на муснулите разположени по страничната коремна стена. Мястото на вплитане на апоневрозите се нарича бяла линия - linea alba.
- по задната коремна стена
M. quadratus lumborum - квадратен поясен мускул. Започва от хълбочния гребен и се залавя за ХII ребро. Ф; При съкращение дърпа ХII ребро надолу.
Функцията на коремните мускули - антагонисти на автохтомните мускули на гърба.

Мускули на гърба

Мускулите на гърба се разделят на повърхностни и дълбоки.

- Повърхностни мускули - започват от гръбначния стълб и се залавят за костите на раменния пояст и мишницата.
M. trapezius - трапецовиден мускул. Разполага се по горната повърхност на гърба. Има триъгълна форма, двете му части образуват трапец. Започва от protoberantia occipitalis ext., рroc. spinosus C1 - C7, Th1 - Th12, завършва върху spina scapule, acromiona и латералната трета на claviculata. Ф; Целият мускул дърпа лопатката и рамото назад и медиално, към гръбначния стълб. Изграден от три части;
- pars descendens (низходяща част) - повдига рамото нагоре
- pars horizontalis (хоризонтална част) - тегли хоризонтално лопатката към медиалната плоскост
- pars ascendens (възходяща част) - смъква лопатката надолу
M. latissimus dorsi - широк гръбен мускул. Широк плосък мускул разположен под кожата в долната част на гърба. Започва от гръбните израстъци на последните гръдни прешлени, на всички поясни прешлени, от дорзалната повърхност на кръстцовата кост и задната част на хълбочния гребен. Влакната се отправят нагоре и латерално, конвергират и се залавят с плоско сухожилие за crista tuberculi minoris humeri. Ф; Аддукция и вътрешна ротация на мишницата.
M. rhomboideus major, M. rhomboideus minor - голям ромбовиден мускул, малък ромбовиден мускул. Започват от procc. spinosi C6-C7, Th1-Th4. Завършва на margo medialis scapulae. Ф; Придърпва лопатката нагоре и медиално, към гръбначния стълб.
M. levator scapulae - повдигач на лопатката. Започва от страничните израстъци на C1-C4. Завършва за горния ъгъл на лопатката. Ф; Придърпва лопатката нагоре и медиално.
- Дълбоки (собствени), (автохтомни). Собствените мускули на гърба представляват комплекс от сложно подредени мускули и мускулни групи, които се простират от таза до задната страна на черепа. Разполагат се в пространството между proc. spinosi, proc. transversi на прешлените и ъгъла на ребрата. Всички собствени мускули на гърба се обединяват свързани с общата им функция в един мускул - m. erector spinae. Изграждащите го мускули се подреждат в две групи - латерална и медиална.
* латерална група
M. iliocostalis - хълбочно-ребрен мускул. Най-латерално разположен. Започва от crista iliaca, facies dorsalis на os sacrum, proc. spinosi на долните поясни прешлени. Завършва върху ребрата и напречните израстъци на долните шиини прешлени.
M. longissimus - най-дългият и най-мощен мускул от собствените мускули на гърба. Започва от общо мускулно тяло с m. iliocostalis и завършва на proc. mastoideus.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Анатомия на човека 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.