Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
КАРДИОПУЛМОНАЛНА РЕСУСЦИТАЦИЯ ОСНОВНО ПОДДЪРЖАНЕ НА ЖИЗНЕНИТЕ ФУНКЦИИ 1) Кардиопулмоналната ресусцитация (КПР) е комплекс от диагностично-терапевтични действия за възстановяване на преустановени основни жизнени функции (сърдечна дейност, дишане, функции на централната нервна система) при пациенти в състояние на клинична смърт. 2) При КПР се осигурява малък, но критично достатъчен ток на кръв към сърцето и мозъка. 3) КПР се започва при: 4) Липса на съзнание: a) Липса на отговор на прости въпроси

Категория на документа: Документи по Медицина
 Гръдни травми 1.Определение: В тесен смисъл на думата понятието травма означава увреда на част от чов. тяло. В широкия смисъл понятието травма обединява всички анатомични и функционални увреди в чов. организъм,настъпили при внезапно въздействие в/ху него на различни външни фактори,нар. травмени агенти. Те биват: механични,химични,електрични,лъчеви и др.Винаги чов.организъм реагира на всяка травма - реакцията се състои от две групи симптоми: локална и обща симптоматика.По принцип травмите имат

Категория на документа: Документи по Медицина
ТРАКИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГР. СТАРА ЗАГОРА ВЕТЕРИНАРНО - МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ РЕФЕРАТ НА ТЕМА LERNАEOSIS (Лернеоза) ИЗГОТВИЛ : ............................... Стара Загора 2013г. Широко разпространена ектораразитоза по сладководните риби, причинена от ракообразни, които разрушават кожата на засегнатите риби и предизвикват огнищни възпаления и язви. Паразитните лернеи образуват дълбоки рани ,там където са закрепят по тялото на болната риба.Краищата им са яркочервени и те рязко изпъкват върху здрава

Категория на документа: Документи по Медицина
Арсен Арсенът е 33ят елемент от периодичната таблица на елементите с най-често употребявани оксидационни номера +5, +3 и -3. Арсенът има способността да формира неорганични и органични съединения в природната среда и в човешкото тяло. Един от най-честите източници на замърсяване с арсен е питейната вода където замърсяването може да е между 0.01 мг/л до 4мг/л. Има много географски места по света където високи нива на арсен в подпочвените води са причинили голямо безпокойство, особено в Индо-банг

Категория на документа: Документи по Медицина
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - СОФИЯ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ Д И П Л О М Н А Р А Б О Т А НА ТЕМА: Предизвикателства на хроничните заболявания ХИВ инфекцията: от "смъртна присъда" до хронично заболяване - медицински и социален феномен Изготвил: Научен ръководител: Магистърска програма по "Обществено здраве и здравен мениджмънт" София 2013 г. С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е ВЪВЕДЕНИЕ.......................................................................................................................5 ГЛАВА

Яндекс.Метрика
92 92 100 100