Категория "Медицина"


Категория на документа: Документи по Медицина
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ ГР. ПЛОВДИВ ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ КАТЕДРА " УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ" УЧЕБНА ДИСЦИПЛИНА - " ЛЕКАРСТВЕНА ПОЛИТИКА" РЕФЕРАТ НА ТЕМА: НОРМАТИВНА УРЕДБА, РЕГЛАМЕНТИРАЩА РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. РЕГУЛАТОРНА РАМКА НА РЕКЛАМАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ В БЪЛГАРИЯ. Изготвил: Проверил: Пловдив-2013г. Съществуват редица дефиниции на понятието "Реклама". Те се различават в зависимост от акцента, който е направен в тях, съдържанието и формата на рекламното посла

Категория на документа: Документи по Медицина
 Необходимостта от анализи на дейностите в системата на здравеопазването като цяло и в неговите подсистеми - за извънболнична и болнична помощ, за лечение на конкретни заболявания и т.н. започва да се осъзнава през втората половина на ХХ - ти век и води до създаването на науката икономика на здравеопазването. През 1993г. в системата на общественото здравеопазване на България е разработена и въведена Единна методика за разделно отчитане на разходите в здравните заведения по видове разходи и типо

Категория на документа: Документи по Медицина
Parotitis Паротит Видове Първичен Причинява се от травми в областта на жлезата, засядане на слюнчени камъни или чужди тела - фуражни зърна, осили, сламки и др. в канала Вторичен При актиномикозиза, туберкулоза и вирусна инфекция при говедата, мит и заразна плевропневмония при конете, гана при кучетата, инфекция при младите свине и коронавирусна инфекция при плъховете. Възпалителният процес се причинява от бактерии, които проникват по лимфогенен или хематогенен път. Признаците протичат остро и х

Категория на документа: Документи по Медицина
 ИЗМРЪЗВАНИЯ  Местно увреждане на тъканите от ниски температури.  Общо охлаждане - общото въздействие на студа върху организма.  Най-често измръзват : • Ходила (70-80%) • Пръсти на ръце (6-20%) • Лице (1-7%) СТЕПЕНИ НА ИЗМРЪЗВАНИЯ  Първа - засяга повърхностният епител, който отпада; засегнатите участъци са безчувтствени и бледи  Втора - кожата е засегната в дълбочина до зародишевия слой; наличие на мехури и синьо-червено оцветяване  Трета - кожата е умъртвена в цялата си дълбочина; черни

Категория на документа: Документи по Медицина
АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЕМАНЕ НА БРЕМЕННА ЖЕНА 1.Предразполагане на пациентката при влизане в Приемен кабинет . 2.Бременната жена се запознава със същността и значението на предстоящите манипулации, получава се нейното информирано съгласие . 3.Акушерката регистрира пациентката в "Книга за приетите болни в стационара " с пореден номер. 4.Приемането на бременната жена в стационара се осъществява от дежурния лекар с активната помощ и съдействие на акушерката: - Снема се акушерска анамнеза /фамилна обремен

Яндекс.Метрика
92 92 100 100