Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора


Категория на документа: Медицина


- запознаване пациента със структурата, организацията и работния
график на лечебното заведение;
- запознаване с дейностите по промоция, профилактика, превенция,
диагностика, лечение или рехабилитация;
- запознаване с правата и задълженията на пациента;
- информиране на пациента с цел получаване на информирано
съгласие при извършване на изследвания и манипулации;
- водене на медицинска документация;
-изготвяне на необходими доклади и анализи;
- проследяване и регистриране на лабораторни изследвания,
манипулации и здравни грижи.

2. Медицински и здравни грижи и дейности:
- подпомагане на дишането, храненето, отделянето, движението;
- подпомагане при сън и почивка, обличане и събличане, избягване
на опасности;
- участие при поддържане на оптимална температура;
- предоперативни и следоперативни грижи;
- измерване, регистрация и оценяване на витални показатели;
- разпознава индикациите на застрашаващи живота състояния и
предприемане на своевременни действия;
- съставяне на план за сестрински грижи;
- изписване на лекарствени продукти и санитарно-хигиенни
материали;
- организиране, провеждане и контрол на дейностите по
дезинфекция и стерилизация.

3. Ресоциализация, реадаптация и рехабилитация:
- извършване на психо-социална рехабилитация на пациенти със
социално-значими заболявания;
- организиране и провеждане на общоукрепващи, мобилизационни
и закалителни процедури;
- ранна рехабилитация на хоспитализирани пациенти;
- обучение в ползване на помощни средства за придвижване;
- подпомагане укрепването, адаптирането и връщането на лицата в
семейството и социалната им среда;
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.