Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора


Категория на документа: Медицина


Отлично познаване на патологията, от която страда пациента

14.

15.

16.
Отлично познаване на лечебния и възстановителен процес

II етап:Анализ на данни

Анализът е мисловен процес, чрез който се цели от цялата събрана информация да се открие основният проблем на страдащата личност или на нейните близки.
III етап:Определяне цели на сестринските грижи

Целите на сестринските грижи са очакваният, желан резултат, както от страна на медицинската сестра, така и от самия болен. Целите трябва да бъдат ясно, точно и конкретно формулирани и съответстващи на здравословния проблем.

IV етап:Определяне начина на сестринската интервенция
допълване

17. Пълно заместване

18. частично заместване

увеличаване
Начини за прилагане на сестринската интервенция
подсилване
прибавяне

19.

20.

V етап: Оценка на резултатите след прилагане на сестринските грижи:

Оценката е постоянна величина и не се променя във времето. Медицинската сестра прави самооценка, както на своята работа, така и на постигнатите резултати в лечебния или възстановителен процес.

Оценка на сестринския метод

Оценката на потребностите на пациента изисква медицинската сестра заедно с другите дейности, които тя извършва, чувствителност, познания и способност за преценка. Модифицирането на сестринските дейности, дори и обикновени такива, изисква висока степен на компетентност от страна на медицинската сестра.

Работата на м.с в заведенията за стари хора е свързана до известна степен с палеативни грижи, тъй като много от старите хора са в такъв период на своя живот. Защото палеативните грижи засягат прехода то живота към смърта. Палеативни грижи представляват комплексни грижи за пациента , чието заболяване не се повлиава от методите на лечебната медицина - терминално болни пациенти. Аспекти на палеативните грижи - физически, духовни, психичиски, социални, културни и етнически .

1-Дейности, насочени към физическите аспекти
Изчерпателна интердисциплинарна оценка на пациента и неговото семейство, направена с оглед съставянето на плана за грижите

План за грижите, базиран на потребностите на пациента и неговото семейство план, който редовно се преоценява

Контролът на болката и симптомите на пациента се прилага системно и професионално на базата на най-добрите постижения на медицината.Изборът на съответното лечение се обяснява ясно, за да могат пациентите и семейството да дадат информирано съгласие

Разпознава се последната фаза и се осигуряват състрадателни грижи
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Ролята на медицинската сестра в заведения за стари хора 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.